Részvételi feltételek

1. Jelen részvételi feltételek érvényesek az Élményturizmus Marketing Kft (a továbbiakban: Szervező) által szervezett valamennyi programra, mindazon személyekre, akik az adott programra jelentkeztek, illetve a programra jelentkező társukat megbízták a közös jelentkezésre (a továbbiakban: Résztvevő). A részvételi díj befizetésével Résztvevő elismeri, hogy valamennyi részvételi feltételt megismerte, megértette, és azokat magára és vele együtt jelentkező társaira nézve kötelezőnek tartja.

2. A jelentkezés csak az előleg (a részvételi díj 40 %-a) befizetésével együtt érvényes. A teljes részvételi díjat a túra kezdete előtt legalább 30 nappal be kell fizetni. Ha Résztvevő ezt elmulasztja, Szervező a lefoglalt helyeket másnak értékesítheti, és az előleget nem téríti vissza. Lemondás esetén Résztvevő a túra kezdete előtti 30 napon belül a teljes részvételi díj 40 %-át, 20 napon belül a díj 75 %-át, 10 napon belül illetve a túrán meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat köteles megfizetni. Amennyiben Résztvevő más résztvevő javára mondja le jelentkezését (azaz maga helyett másvalakit küld), külön költséget nem kell megfizetni.

3. Jelentkezéskor illetve a túra indulása előtt Szervező a következő dokumentumokat veszi át Szervezőtől: túrakiírás 1 példány; ismertető segédanyag a túra vagy tábor helyszínéről (vízitúrák esetén folyóismertető) 1 példány; Hajózási Szabályzat kivonata 1 példány (csak vízitúrák esetén).

4. A részvételi díj tartalmazza a bérleti szerződés szerinti sportszerek kölcsönzési díját és szállítási költségét, az oktatás és az ismertető segédanyagok díját, valamint a szervezési költségeket. Egyes túrák illetve táborok részvételi díja tartalmazhat külön szolgáltatásokat is (például túravezetést vagy csomagszállító kísérőautót), amennyiben azok Szervező kiadványaiban illetve a túrakiírásban fel vannak tüntetve.

5. A részvételi díj nem tartalmaz biztosítást. Résztvevő kijelenti, hogy saját felelősségére vesz részt a túrán illetve táboron. Amennyiben Résztvevő nem köt biztosítást, annak kockázatát viseli. Szervezőt illetve a túra vagy tábor vezetőit semmilyen vonatkozásban nem terheli felelősség, ha Résztvevőnak kára származna a túrával illetve táborral kapcsolatban, vagy amiatt, hogy biztosítása nincs illetve a kárát nem fedezi.

6. A részvételi díj nem tartalmaz szállás- és étkezési díjat, utazási költségeket, illetve a sportoláson kívüli egyéb programokat. Ezekről Résztvevőnek saját magának kell gondoskodnia. A túravezető javaslatait érdemes figyelembe venni, de nem kötelező.

7. A részvételi díjból Résztvevő visszatérítést nem kaphat, ha úgy dönt, hogy valamely szolgáltatást nem veszi igénybe vagy ha a túra illetve tábor megadott indulási időpontjánál később csatlakozik a csoporthoz illetve ha a megadott érkezési időpontnál hamarabb távozik.

8. Amennyiben a túra vagy tábor indításához szükséges minimális létszámú csoport (általában 8 fő, vagy a túrakiírás szerinti létszám) nem áll össze a túra vagy tábor kezdete előtti 15. napig, illetve ha az időjárási vagy egyéb körülmények lehetetlenné teszik a sportolást, akkor Szervező a túrát vagy tábort nem indítja. Ez esetben Szervező haladéktalanul értesíti Résztvevőt az általa megadott telefonszámon vagy címen, és visszakapja a részvételi díjat, vagy későbbi időpontú túrához illetve táborhoz csatlakozhat, amennyiben ott van szabad hely.

9. A túrakiírásban megadott program (időjárási vagy egyéb körülmények ismeretében szükséges) megváltoztatásának jogát Szervező fenntartja, és arról legkésőbb a túra illetve tábor indítása előtt 5 nappal írásban értesíti Résztvevőt. Amennyiben a változtatások Résztvevő számára nem elfogadhatóak, a részvételről írásban lemondhat, és a részvételi díjat visszakapja.

10. Szervezőt illetve a túra vagy tábor vezetőit semmilyen vonatkozásban nem terheli felelősség, ha a túra illetve tábor elemi csapás, betegség, kedvezőtlen időjárási viszonyok vagy egyéb vis maior miatt meghiúsul illetve félbeszakad, amennyiben mindent megtettek annak érdekében, hogy biztosítsák a sportolás feltételeit. Ezzel kapcsolatban Résztvevő kártérítést nem követelhet, ilyen irányú minden jogomról lemond.

11. A túrához vagy táborhoz biztosított túravezető kötelességeivel kapcsolatban Résztvevő tudomásul veszi az alábbiakat. A túravezető nem idegenvezető, hanem Szervező olyan alkalmazottja, aki az adott terület sajátosságait jól ismeri (legtöbbjük túravezetői vizsgával is rendelkezik). Tanácsaival segíti a résztvevőket, bemutatja a sporteszközök használatát, felhívja a figyelmet a kezelésükkel kapcsolatos tudnivalókra s az esetleges veszélyekre, de semmilyen formában nem felelős sem a résztvevők cselekedeteiért és testi épségéért, sem a résztvevők által bérelt sporteszközök épségéért. A túravezető nem kötelezhető a sporteszközök vagy a táborhely őrzésére illetve egyéb, fent meg nem nevezett szolgáltatások biztosítására.

12. A túravezető által ajánlott menetrendet érdemes betartani, de nem kötelező. Ha Résztvevő úgy dönt, hogy a többiektől külön túrázik, ezt megteheti, de a sporteszközöket csak a megadott helyen és időben veheti át és adhatja vissza. Amennyiben ezt Résztvevő bármilyen ok miatt nem tudja megtenni, előzetes megbeszélés alapján, a felmerülő többletköltségeket vállalva a fentiektől eltérhet.

13. A sporteszközök átadásakor a Bérleti Szerződés kitöltése kötelező. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a sporteszközök átadásának illetve visszavételének megadott időpontja hozzávetőleges, a közlekedési helyzetnek és a csoport létszámának is függvénye, ezért elképzelhető némi késés, annak ellenére, hogy a sporteszközök szállítói és átadói mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt elkerüljék.

14. Az átvett eszközök állapotát Résztvevőnek ellenőriznie kell. Amennyiben Résztvevő nincs tisztában ezek rendeltetésszerű használatával, abban az esetben részt vesz a túravezető által az indulás előtt szervezett oktatáson. Az eszközök átadásakor Résztvevő letéti díjat fizet, amelyet a túra illetve tábor végén visszakap, amennyiben az eszközök épségben, hiánytalanul, tiszta állapotban megvannak. Kisebb sérülések javítási illetve a nem tiszta eszközök mosási költségeit Szervező ebből az összegből vonja le, a nagyobb kárt Résztvevőnek ki kell fizetnie.

15. Bizonyos sporteszközök, felszerelések külön díj ellenében bérelhetők. Ezek igénybevétele nem kötelező, bár ajánlott. A lehetőségekről a túrakiírás tájékoztat.

16. Résztvevő a saját poggyásza, túrázó felszerelése őrzéséről maga gondoskodik, kivéve, ha azt Szervező képviselője továbbszállítás vagy megőrzés céljából átvette.

17. A túra illetve tábor időtartama alatt harmadik személynek okozott kárért Résztvevő közvetlenül, személyesen maga felelős.

18. Résztvevő a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles a túravezetőnek haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyvet felvenni vagy felvetetni, és azt a túravezetővel aláíratni. A szolgáltatások hibás vagy hiányos teljesítéséből adódó igényeit Résztvevő köteles a hazaérkezést követő 5. napon belül írásban, a jegyzőkönyv csatolásával bejelenteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért Résztvevő felelős. Ha a megadott szolgáltatásoktól való eltérés Résztvevőnek felróható okból következik be, kártérítési igényt nem érvényesíthet.

19. Résztvevő kijelenti, hogy eszméletvesztéssel járó betegségben nem szenved és (vízitúrák esetén) tud úszni, vagy ha nem, akkor vállalja, hogy a csónakban tartózkodás időtartama alatt mentőmellényt visel.

20. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a túratársaira és/vagy önmagára veszélyes magatartás tanúsítása, a közösségi normák durva megsértése illetve az állami törvények, rendeletek megszegése esetén a túravezető a túrán illetve táborban történő további részvételtől eltilthatja Résztvevőt. Ez esetben kártérítést, a részvételi díj visszafizetését Résztvevő nem kérheti.

21. A Szervező által szervezett túrákkal, táborokkal kapcsolatos vitás kérdésekben Szervező és Résztvevő megegyezésre törekszenek, ennek hiányában alávetik magukat a Szentendrei Járásbíróság kizárólagos illetékességének.